Etusivu » Koneiden ja laitteiden riskien arviointi

Koneiden ja laitteiden riskien arviointi

Jaa sivu:

Pro Riskienhallinta -pilvipalvelu on uusi, helppo ja joustava tapa hallinnoida yrityksen tai julkisyhteisön riskejä. Samalla palvelulla voi arvioida yli 15 eri riskilajia – mukaan lukien koneiden ja laitteiden riskit.

Useita valmiita erilaisia tarkistuslistoja, joilla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti pk-yrityksen, seurakunnan, kunnan tai muun vastaavan organisaation koneturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Arviointi tehdään 3 x 3 arvioinnilla (todennäköisyys / vakavuus) ja palvelu on erittäin helppokäyttöinen.

Tutustu palveluun

Ja mitä sanoo viranomainen?

Koneiden ja työvälineiden vaarojen tunnistaminen

Valtioneuvoston asetuksen (403/2008) työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta eli ns. käyttöasetuksen velvoitteet kohdistuvat työnantajaan ja työpaikkaan. Käyttöasetus koskee kaikkia työpaikalla käyttöön otettavia ja ennestään käytössä olevia koneita ja työvälineitä tai muita teknisiä laitteita sekä niiden yhdistelmiä.

Käyttöasetuksen 5 § mukaan työnantajan on pidettävä työväline turvallisena koko sen käyttöiän ajan säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla. Työvälineen kuntoa on valvottava sopivin keinoin. Työvälineen valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeiden huomioiminen asennuksessa, käytössä, kunnossapidossa ja tarkastuksessa ovat edellytys työvälineen asianmukaiselle kunnossapidolle. Jos valmistajan ohjeet eivät ole riittävät tai niitä ei ole ollenkaan, tulee ohjeita täydentää ja tarvittaessa laatia uudet ohjeet. Jos työvälineellä on huoltokirja, se on pidettävä ajan tasalla. Työnantajan on jatkuvasti seurattava työvälineiden toimintakuntoa. Toimintakuntoa on seurattava tarkastuksilla, testauksilla, mittauksilla sekä muilla keinoilla. Testauksen ja tarkastuksen työvälineelle saa tehdä vain pätevä henkilö. Jatkuva seuranta edellyttää, että työpaikalla on laadittu todennettavissa oleva työvälineiden kunnossapitojärjestelmä. Kunnossapidon lisäksi tietyille työvälineille on säädetty pakollisia tarkastuksia, kuten nosturit ja niiden radat.

1.1 Koneiden (ja muiden työvälineiden) vaarojen tunnistaminen ja poistaminen

Käyttöasetuksen 4 § mukaan työnantajan tulee järjestelmällisesti selvittää ja arvioida työvälineen turvallisuus. Erityisesti selvitys ja arviointi on tehtävä tuotannon ja työmenetelmien muutosten yhteydessä. Vaarojen tunnistaminen ja arviointi koneille (työvälineille) tehdään samoilla periaatteilla kuin yleinen työpaikan vaarojen tunnistaminen ja arviointi huomioiden mm. liikkuvat osat, ulkoiset rakenteet, automaattiset toiminnot, fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä sähkö. Työvälineen käytön aiheuttaessa työntekijöille vaaraa tai haittaa tulee työnantaja tällöin poistaa ne välittömästi. Ensisijaisesti vaara poistetaan teknisin menetelmin, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä laitteilla tai vaarallisten osien liikkeen pysäyttävillä laitteilla. Viime kädessä turvaudutaan muihin turvallisuustoimenpiteisiin kuten ohjeisiin, varoituksiin, koulutukseen ja henkilösuojaimiin. Pelkkä varoituskyltti ei ole riittävä, jos muita vaihtoehtoja on käytettävissä.
 
Koneiden riskin arvioinnissa voidaan käyttää apuna erityistä koneiden riskin arviointiin laadittuja standardeja. Koneiden riskin arvioinnin tarkoituksena on käynnistää työnantajan toimenpiteet työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Koneiden riskin arviointiin kuuluu vaarojen tunnistaminen sekä riskin suuruuden ja merkityksen arviointi.
 
Jollei työpaikalla ole tietoa ja asiantuntemusta riskin arviointiin tulee työnantaja käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua esimerkiksi alan konsulteilta. Myös kirjallisia julkaisuita on saatavissa.

Scroll to Top