Etusivu » Pro Riskienhallinta

Miksi Pro Riskienhallinta?

Jaa sivu:

Pro Riskienhallinta -pilvipalvelu on helppo ja joustava tapa arvioida ja hallinnoida yrityksen, yhdistyksen tai julkisyhteisön riskejä.

Valitettavan usein riskienhallinta unohtuu kaikessa kiireessä vaikka siitä voisi olla todellista hyötyä organisaation ja sen toiminnan kehittämisessä. Riskienhallinnan hyötyjä voivat olla mm. tuotannon tehokkuuden ja laadun paraneminen, omaa toimintaa opitaan tuntemaan paremmin, resurssit kohdentuvat tärkeimpien ongelmien hallintaan, vahingot ja niiden kustannukset vähenevät, häiriötilanteet ja katkokset vähenevät, asiakastyytyväisyys kasvaa ja organisaation imago paranee. Sen merkitystä ei siten kannata väheksyä ja unohtaa!

Pro Riskienhallinta -palvelun ominaisuudet

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • yli 90 valmista tarkistuslistaa erilaisiin riskeihin
 • työturvallisuuden riskit
 • koneiden ja laitteiden riskit
 • ympäristöriskit
 • liiketoiminnan riskit
 • projektiriskit
 • keskeytysriskit
 • henkilöriskit
 • uhka- ja väkivaltariskit
 • tietosuoja- ja tietoturvariskit
 • sopimus- ja vastuuriskit
 • tuoteriskit
 • rikosriskit
 • kemikaaliriskit
 • paloriskit
 • sosiaali- ja terveyshuollon riskit
 • pandemian riskien arviointi
 • sekä organisaation oma riskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamat
 • aloite / kehitysidea
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake

Laaja versio

Englanninkieliset riskien arvioinnit
 • Acts of damage
 • Agreement Risks
 • Business Risks
 • Environmental Risks
 • Expertise Risks
 • Information Risks
 • Personnel Risks
 • Product Risks
 • Travel and Traffic Risks
 • Violence Risks
 • Work Ability and Well-Being Risks
 • Work Community Risks
Dashboardit
 • muistutukset
 • riskit

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.riskienhallinta.org


Riskien esittelyä

Riskejä on hyvin monenlaisia. Riskien luokittelu helpottaa epävarmuuksien tunnistamista ja riskienhallintaa. Yleispätevää tapaa jaotella riskit ei kuitenkaan ole olemassa. Esimerkiksi palvelualan riskit ovat erilaisia kuin teollisuuden riskit. Riskit on järkevintä tunnistaa ensin, ja vasta sen jälkeen kategorisoida ne. Riskien tunnistaminen on siis luovaa työtä. Ennalta tehty riskien luokittelu saattaa jopa rajoittaa riskien tunnistamista.

Pro Riskienhallinnan avulla kaikkien organisaatioiden on mahdollista arvioida mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviä riskejä:

 • Työturvallisuuden riskit: Työhön, työympäristöön ja työtapoihin liittyvät haitta- ja vaaratekijät, esimerkiksi kemikaaleille tai melulle altistuminen sekä näistä aiheutuvat taloudelliset kustannukset, kärsimykset tapahtuman uhrille ja häiriöt organisaation toiminnalle.
 • Ympäristöriskit: Maaperän, ilman ja veden saastuminen sekä pilaantuminen, vaarallisten aineiden aiheuttama ympäristön saastuminen ja siihen liittyvä mahdollinen tutkinta sekä viranomaisten vaatimukset korjaavista toimista.
 • Liiketoiminnan riskit: Liittyvät liiketoiminnan luonteeseen, toimituksiin ja muutoksiin liiketoimintaympäristössä; liiketoiminta voi joko onnistua tai epäonnistua.
 • Henkilöriskit: Henkilöstöön kohdistuvat tai henkilöstön aiheuttamat riskit organisaation toiminnalle, esimerkiksi uupuminen, ammattiosaamisen vanheneminen, työkyvyttömyys, tahattomat virheet tai avainhenkilön sairastuminen.
 • Uhka- ja väkivaltariskit: Työpaikalla mahdollisesti tapahtuvien uhka- ja väkivaltatilanteiden tunnistaminen (riskien arviointi), niihin varautuminen (toimintaohje) ja jälkihoito.
 • Tietosuoja- ja tietoturvariskit: Liiketoiminallisen tiedon ja henkilötietojen luottamuksellisuus (kriittiset tietojärjestelmät), eheys ja jatkuva suojaus (kyberriskit).
 • Vahinkoriskit: Esimerkiksi palo- ja vesivahingot, tapaturmat ja onnettomuudet sekä toimitiloihin tehdyt murrot ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä häiriöt toiminnalle.
 • Sopimus- ja vastuuriskit: Sopimuksiin, sopimiseen ja vastuisiin liittyvät epävarmuudet, jotka voivat johtaa esimerkiksi sopimussakkoihin, vahingonkorvauksiin, viivästyskorkoihin tai jopa horjuttaa organisaation taloutta.
 • Tuoteriskit: Esimerkiksi tuotteen ideaan, laatuun, tuotantoon, markkinointiin, myyntiin, käyttöön ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät riskit.
 • Rikosriskit: Henkilöstöön tai yritykseen kohdistuvat rikokset, esimerkiksi murrot tai yrityksen syyllistyminen rikokseen (ympäristörikokset, rahanpesu) ja niistä aiheutuvat kustannukset sekä häiriöt toiminnalle.
 • Koneturvallisuuteen liittyvät riskit: Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen toimintahäiriöt tai rikkoutuminen äkillisten ja yllättävien syiden takia.
 • Kemikaaliriskit: Työssä käytettävien kemikaalisten aineiden aiheuttamat riskit työntekijöille ja työympäristölle.

Pro Riskienhallinnan esittely videomuodossa

Katso alta Pro Riskienhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.

Scroll to Top